Donkervoort Automobielen B.V. (“Donkervoort” “ons”, “wij” of “onze”), een bedrijf geregistreerd in Nederland met nummer 30058097en met haar hoofdkantoor in de Pascallaan 96, 8218 NJ te Lelystad, Nederland, zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacy statement informeren wij u over onze wijze van omgang met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Donkervoort beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Informatie met betrekking tot uw auto, zoals uw kenteken en chassisnummer, beschouwt Donkervoort bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die Donkervoort verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, en ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt, gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens
Wanneer u met Donkervoort een overeenkomst aangaat, zijn volgende persoonsgegevens van u noodzakelijk:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • klantnummer(s);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Donkervoort in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:

 • chassisnummer en model van uw voertuig;
 • kenteken van uw voertuig;
 • technische gegevens over uw voertuig;
 • onderhoudshistorie van uw voertuig;
 • eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Gegevens over het gebruik van onze diensten en/of producten door u
Wanneer u gebruik maakt van diensten van Donkervoort of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • uw surfgedrag op onze website, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie ook artikel 9 van dit privacy statement);
 • gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of anders;
 • klanttevredenheidsgegevens.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van Donkervoort of een derde
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Donkervoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merk, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Het benaderen met commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het bieden van diensten op het internet, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig voor zowel statische als dynamische doeleinden. Hierbij vragen we u uzelf te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en maken wij – wanneer noodzakelijk – een afgeschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of als er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2].

6. Delen met derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, diensten en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Donkervoort deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 • met gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2];
 • met geautoriseerde dealers of servicepartners uit het Donkervoort distributienetwerk [grondslag: 1, 2 of 5];
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • met partijen die Donkervoort assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (bijvoorbeeld accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

7. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) u klant bent bij Donkervoort of interesse blijft tonen in onze producten en diensten, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren.

8. Cookies
We gebruiken cookies op onze website voor identificatie-, analyse- en reclamedoeleinden. Door de website te gebruiken, stemt u in met het opslaan en openen van cookies op uw apparaat. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij naar onze cookie statement.

9. Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via info [at] donkervoort.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u zich uiteraard tot ons wenden.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
Donkervoort past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Donkervoort heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Donkervoort Automobielen B.V.
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
Nederland

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Indien noodzakelijk brengen wij u op de hoogte van wijzigingen.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.